sobota, czerwiec 22, 2024
adidas yeezy 350 boost v2 red stripe adidas yeezy boost 350 v2 red adidas yeezy boost 350 v2 black red adidas yeezy 350 boost v2 red stripe adidas yeezy boost 350 v2 black red release date yeezy boost 350 v2 black red by9612 adidas yeezy boost 350 v2 black olive release date adidas yeezy boost 350 v2 blackwhite releases tomorrow adidas yeezy 350 boost v2 release date info adidas yeezy boost 350 v2 black olive adidas yeezy boost 350 v2 black green release date adidas yeezy boost 350 v2 black green release date adidas yeezy boost 350 v2 by9611 adidas confirms months yeezy boost 350 v2 releases adidas yeezy boost 350 v2 adidas yeezy boost 350 v2 black copper release date yeezy boost 350 v2 red copper green yeezy boost 350 v2 black copper by1605 adidas yeezy boost 350 v2 copper release date adidas yeezy boost 350 v2 belugasolar red another look
Stołówka MAJA
Stołówka MAJA
Stołówka MAJA
Stołówka MAJA
Stołówka MAJA
Stołówka MAJA

 

 

Stołówka MAJA Skoczów Rynek

43-430 Skoczów, Rynek 15

tel.  +48 733 660 417

 

Drogomyśl

Stołówka MAJA Drogomyśl

43-424 Drogomyśl, Wiślańska 21

tel.  +48 577 608 009

 

 

 

 Stołówka MAJA Skoczów Teksid

43-430 Skoczów, Ciężarowa 51

tel.  +48 33 853 85 41

 

 

 

Stołówka MAJA Ustroń

43-450 Ustroń,  Daszyńskiego 16

tel. +48 535 599 977

 

''MAJA'' Stołówka, katering, Konieczny Marzena                                                                        Skoczów, 26.05.2018 rok

Handel art. spożywczymi

43-430 Skoczów

Międzyświeć, ul. Cieszyńska 69

 

 

Polityka Prywtności

''MAJA'' Stołówka, katering, Handel art. spożywczymi Konieczny Marzena

 

 

Informuję, że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ''MAJA'' Stołówka, katering, Handel art. spożywczymi Konieczny Marzena z siedzibą w Skoczowie przy ul. Cieszyńskiej 69    Międzyświeć  zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)      Inspektor  Ochrony Danych nie został powołany .

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

a) możliwości odbierania zamówień usługi, wyceny usługi, jaką Państwo zamawiacie (osobiście)oraz wykonia usługi zamówionej poprzez ustalanie szczegółów zamówienia ( telefonicznie , drogą elektroniczną) jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać  takie dane osobowe, jak:

 • Imię i Nazwisko;
 • Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;
 • Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania faktury VAT na przedsiębiorstwo);
 • Nr rejestracyjny pojazdu należącego do Klienta (w przypadku korzystania z par
 • kingu przy restauracji i stołówce);
 • Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu
 • Nr dokumentu tożsamości/PESEL
 • numer Twojej karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi;

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy

 

 

 

b)    w celu rozpatrywania reklamacji

 W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 

o                 Imię i Nazwisko;

 

o                 Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);

o                 numer telefonu;

o                 Adres e-mail;

o                 Numer rezerwacji;

o                 Ewentualnie numer rachunku bankowego jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

     Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

 c) W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa            podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię i nazwisko;
 • Firma;
 • Adres zamieszkania lub adres siedziby;
 • Numer NIP;
 • Numer rezerwacji

.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;

 

    d) W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Hotelu, zapobieganiu oszustwom, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego
 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail;
 • Numer telefonu;
 • Adres IP

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Restauracji i Stołówki a także punktów gastronomicznych jest zapewnienie wszelkim osobom przebywającym na terenie w/w obiektów bezpieczeństwa).Dane z telewizji przemysłowej są usuwane maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji.

e) W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • Imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę;
 • Adres zamieszkania (jeżeli został podany);
 • Numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany);
 • Adres e-mail;
 • Adres IP;
 • Numer rezerwacji

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Firmy jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub broni się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich

 

f) w celach rekrutacji prcowników przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

o              imię i nazwisko

o              adres zamieszkania (jeżeli został podany);

o              numer telefonu

o              wykształcenie

o              przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Firmy jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić kandydatów na pracowników oraz przeprowadzić rekrutację

 

 

g)    W celu wykorzystywania Cookiem na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

 

4)      Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora na rzecz którego są świadczone usługi informatyczne, księgowe, windykacyjne, Urzędom Skarbowym oraz innym podmiotom jeśli przepisy prawa tego wymagają. Dane będą przekazywane na podstawie umowy z administratorem, a dane przekazywane instytucjom Państwowym na podstawie przepisów prawa których dotyczą.

 

 

5)      podanie danych jest niezbędne :

o   do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

o   możliwoci rekrutacji , w przypadku niepodania zgody , niemożliwe jest złożenie dokumentów aplikacyjnych

6)      posiada Pani/Pan prawo do:

a.       żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b.       przenoszenia danych,

c.       wniesienia sprzeciwu,

d.       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

e.       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

7)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres :

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 

W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywania innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy

 

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

o   trwania umowy w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy

o   3 lat lub 10 lat  -w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie);

o   6 miesięcy -w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 

o   5 lat —w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

o   do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat -w od niesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 

o   do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat —w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

 

o   do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata —w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

 

o   3 miesiące w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z procesem prowadzonej rekrutacji

 

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

9)      Postanowienia końcowe

a)       W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

b)      Administrator Danych  zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji usługi.

c)       Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych przez usługobiorców .

d)       Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na naszych stronach  internetowych  na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian.

e)      Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 26 maja 2018 r

 

 

 

                                                                                                                                           Z poważaniem :

                                                                                                                                        Administrator danych                                                                                                                                                                             ''MAJA'' Stołówka, katering                                                                                                                                                                                                                                                                 Handel art. spożywczymi

                                                                     Konieczny Marzena     

adidas eqt support adv triple pink coming soon adidas eqt support adv triple pink adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv primeknit zebra adidas eqt support adv zebra coming soon adidas eqt support adv shadow adidas eqt support adv shadow adidas eqt support adv shadow available now adidas eqt support adv shadow adidas eqt adv 91 16 art basel adidas eqt support adv art basel miami adidas eqt support adv art basel miami adidas originals made limited edition art basel colorway eqt adv 91 16 adidas eqt adv 91 16 art basel adidas eqt adv 91 16 art basel adidas eqt support adv grey turbo adidas eqt support adv grey turbo adidas eqt support adv grey turbo adidas eqt support adv crystal white turbo red adidas eqt support adv sub green available now
yeezy boost 350 yeezy boost adidas yeezy 350 boost low adidas yeezy 350 boost v2 white black sample adidas yeezy boost 350 pirate black restock details yeezy boost 350 pirate black release details adidas yeezy 350 boost black release date full list of retailers selling the adidas yeezy boost 350 pirate black adidas yeezy boost 350 pirate black adidas yeezy boost 350 black the moonrock yeezy boost 350 will only release at yeezy season 1 retailers yeezy boost 350 moonrock adidas yeezy boost 350 moonrock yeezy boost 350 oxford tan adidas yeezy boost 350 oxford tan release yeezy boost 350 oxford tan links store list adidas yeezy boost 350 v2 adidas yeezy boost 350 v2 black white release date adidas yeezy boost 350 v2 online release links yeezy boost 350 v2 beluga